Sprawdź, gdzie zrobisz badanie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 17 stycznia 2018 roku

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD na stronie www.eurolinefood.pl.
2. Usługa Newsletter EUROLINE-FOOD udostępniana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-543 przy ul. Widnej 2a, NIP: 899-23-64-659, Regon: 932230081, KRS: 0000011824, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł.
3. W ramach usługi Newsletter EUROLINE-FOOD, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem EUROLINE-FOOD”. Usługa Newsletter EUROLINE-FOOD świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Newsletter EUROLINE-FOOD zawiera informacje o ofercie produktów i usług EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. oraz inne wiadomości dotyczące EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych zarządzanych przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
5. Newsletter EUROLINE-FOOD wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.
6. Każdy Newsletter EUROLINE-FOOD zawiera:
a. informację o EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako nadawcy Newslettera EUROLINE-FOOD,
b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera EUROLINE-FOOD,
c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter EUROLINE-FOOD.
7. Korzystanie z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienie usługi Newsletter EUROLINE-FOOD następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.eurolinefood.pl:
a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
d. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Subskrybuj”,
e. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze EUROLINE-FOOD”.
9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera EUROLINE-FOOD lub innych informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter EUROLINE-FOOD.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD jest EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-543 przy ul. Widnej 2a, NIP: 899-23-64-659, Regon: 932230081, KRS: 0000011824, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł.
12. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter EUROLINE-FOOD lub zrezygnować z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera EUROLINE-FOOD, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter EUROLINE-FOOD można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@eurolinefood.pl.
17. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.
18. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
b. adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
c. krótki opis sytuacji powodującej reklamację.
19. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
20. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera EUROLINE-FOOD oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter EUROLINE-FOOD w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.